Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Förutsättning att söka turnering/cup

Ansökan för sanktion av turnering/cup sker via iBIS.

Ansökan kan skapas av Föreningsadministratören men bara skickas in av ordförande eller kassören.  

Ansökan skickas in senast två månader innan turneringsstart. Mottagare är det distriktsförbund som föreningens tillhör.

I klasserna Flickor/Pojkar 11 år och yngre får ej poängberäkning, tabell eller skytteliga förekomma.

Domare till turneringen tas ut i samråd med berört SDF. Observera att domarna i god tid ska få reda på de avsteg som turneringen beviljats. 

En tävlingsjury bestående av minst tre (3) personer varav minst en (1) ska vara SDF representant, dessa ska finnas tillgängliga om något problem skulle uppstå. Eventuella protester efter turneringen ska skickas till administrerande SDF. 

Föreningar som inte är anslutna till SIBF äger ej rätt att deltaga i sanktionerad turnering.

Förening som beviljas sanktion åläggs att ta det fulla ekonomiska ansvaret för arrangemanget.

Om arrangemanget av någon anledning blir inställt så tar föreningen det fulla ekonomiska ansvaret gentemot de föreningar som redan anmält sig. Eventuellt inbetalda anmälningsavgifter skall återbetalas inom en vecka efter fattat beslut om inställt arrangemang.

All marknadsföring om arrangemanget skall vara sanningsenlig.