Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Aktuell information om Covid-19

Svenska Innebandyförbundet samlar här information om covid-19 och hur det påverkar Svensk Innebandys verksamhet. Vi uppmanar alla att hålla sig välinformerade genom att även ta del av information från myndigheter och andra samhällsinstanser.


Svenska Innebandyförbundets tävlingsreglementen, rekommendationer och riktlinjer under covid-19
I dokumenten nedan hittar du vad som gäller för dig som arrangör, ledare eller spelare i Svensk Innebandys tävlingsverksamhet under covid-19.

Förbundsnivå
Tävlingsreglemente för tävlingsverksamheten på förbundsnivå
Senaste uppdatering: 2021-02-08 Uppdaterade rekommendationer avseende träning.

Reglemente uppskjuten match i SSL covid-19


Reglemente uppskjuten match Allsvenskan herrar covid-19

Distriktsnivå
Riktlinjer och rekommendationer för tävling och träning på distriktsnivå

Senaste uppdatering: Senaste uppdatering: 2021-02-24 Uppdaterade rekommendationer avseende att matcher ej ska genomföras. 

Cuper
Senaste uppdatering
2020-12-14
Inga cuper eller läger ska genomföras tillsvidare
 

Vanliga frågor om Corona och innebandy

Den nya pandemilagen gäller från 10 januari 2021. Vad innebär den för idrotten?

Riksdagen har beslutat om den så kallade pandemilagen som gäller från den 10 januari. I anslutning till lagen har regeringen beslutat om en förordning och Folkhälsomyndigheten om föreskrifter och allmänna råd, som förtydligar hur lagen ska efterföljas. Här följer de delar av pandemilagen som har med idrotten att göra: 

Maxantal vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar 

 • Enligt pandemilagens förordning tillåts max åtta deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, som idrottsevenemang med publik (samma maxgräns som gällde fram till 10 januari). 

Vid idrottstävlingar på en tydligt avgränsad arena räknas enbart åskådarna in i begreppet deltagare. Vid idrottstävlingar som genomförs utanför en tydligt avgränsad arena, och där syftet med tävlingen är att locka deltagare snarare än publik, räknas även idrottsutövarna som deltagare. 

Idrottsevenemang med upp till 300 personer i publiken tillåts, om personerna anvisas sittplatser och håller minst en meters avstånd till varandra. Två personer i samma sällskap ska kunna sitta tillsammans utan avstånd mellan sig. Länsstyrelsen kan dock besluta om att antalet personer i publiken ska vara lägre inom länet eller del av det. I dagsläget har samtliga länsstyrelser begränsat sittande publik till max åtta. 

Särskilda begränsningar för gym, sportanläggningar och badhus 

 • I pandemilagen finns särskilda begränsningar för gym, sportanläggningar, badhus och andra platser för fritidsverksamhet som är öppna för allmänheten. 

Den första frågan att ställa sig är om pandemilagen (med dess förordning och föreskrifter) gäller för föreningens verksamhet? 

Pandemilagen utgår från lokalen eller anläggningen och om lokalen eller anläggningen normalt är öppen för allmänheten. 

Om lokalen eller anläggningen används för idrottsverksamhet är det en plats som omfattas av lagen. Om föreningen i dessa lokaler eller anläggningar erbjuder verksamhet för sina medlemmar, om än uppdelade i fasta träningsgrupper, är lokalen eller anläggningen att anse som öppen för allmänheten. Det gäller oavsett om lokalen eller anläggningen är offentligt ägd eller privatägd. Idrottsverksamhet i lokaler eller anläggningar öppna för allmänheten omfattas av pandemilagen. 

Oavsett om föreningens verksamhet omfattas av pandemilagen eller inte ska föreningen bedriva sin verksamhet utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrifter och nationella allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19

Om pandemilagen gäller för föreningens verksamhet – vem är då ansvarig? 

I pandemilagen och i förordningen anges att ansvaret enligt pandemilagen vilar på den som bedriver verksamhet på gym- och sportanläggningar, badhus och andra platser för fritidsverksamhet öppna för allmänheten. 

Idrottsföreningar som varaktigt och på heltid äger eller hyr en lokal eller sportanläggning ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med pandemilagen, dess förordning och föreskrifter. 

Idrottsföreningar som hyr en lokal, en sportanläggning eller en del av en sportanläggning för en mycket avgränsad tid, till exempel någon eller några timmar per vecka, bär som utgångspunkt inte ansvaret. Detta ansvar vilar istället på den som äger sportanläggningen. Föreningen ska i sin verksamhet följa de regler som anläggningsägaren meddelar för lokalen eller anläggningen. 

Oavsett om föreningens verksamhet omfattas av pandemilagen eller inte ska föreningen bedriva sin verksamhet utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrifter och nationella allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19

Beräkning av max antal besökare inomhus 

 • I de allmänna råden till förordningen utifrån pandemilagen anges att maxantalet ska beräknas på sådant sätt att varje besökare inom varje avgränsat utrymme ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan. 

Hur sker då beräkningen av maxantalet besökare? 

Idrottsföreningar som bedriver verksamhet i en lokal där hela ytan utgör idrottsyta gör beräkningen utifrån lokalens totala yta och detta även om viss idrottsutrustning är placerad på denna yta. 

Idrottsföreningar som bedriver verksamhet i en lokal där den totala ytan utgörs av dels idrottsyta, dels sidoyta, gör beräkningen utifrån lokalens totala yta. Sidoytor kan till exempel vara bassängkanter i en simhall eller läktare i en idrottshall. 

Verksamheterna som träffas av pandemilagen ska enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter 

 • beräkna det maximala antalet kunder eller besökare som får vistas i verksamhetens lokaler inomhus samtidigt (maxantalet), 
 • skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen enligt 1 har gjorts, 
 • tydligt anslå maxantalet, 
 • säkerställa att maxantalet inte överskrids, 
 • informera sina kunder och besökare om hur smittspridning kan undvikas, 
 • erbjuda sina besökare och kunder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion, 
 • skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit, 
 • följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna, och 
 • hålla sig informerade om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren. 

Föreningen måste, utöver maxantalet enligt pandemilagen, också ta hänsyn till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och nationella allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19

Tillsyn av pandemilagen 

Länsstyrelserna ansvarar för tillsynen av pandemilagen. Verksamheter som inte följer pandemilagen (med dess förordning och föreskrifter) kan straffas med böter. 

Läs mer i Länsstyrelsens informationsblad ”Minska smittspridning på gym, sportanläggningar och badhus som är öppna för allmänheten” 

Enligt pandemilagen tillåts max åtta deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Vad innebär det för idrotten?

Det innebär att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare är förbjudna enligt lag – det är alltså inte enbart ett allmänt råd att de bör undvikas.

 

En idrottstävling är som utgångpunkt en offentlig tillställning och får därmed inte samla fler än åtta deltagare. Vid en idrottstävling som genomförs på en tydligt avgränsad arena ska åskådarna räknas som deltagare, däremot räknas inte utövare och funktionärer. Här gäller alltså max åtta åskådare.

 

En idrottstävling som genomförs utanför en tydligt avgränsad arena, och där syftet med tävlingen är att locka deltagare snarare än publik, utgör en offentlig tillställning. Här räknas idrottsutövarna in i antalet deltagare.

 

RF har i dialog med Polisen fått klargjort att antalet deltagare ska räknas som de deltagare som samtidigt befinner sig på tävlingsområdet.

 

- För idrotter som vid tävling har gemensam start innebär det att en arrangör på samma bana kan anordna flera tävlingar för åtta deltagare samma dag eller helg – så länge deltagarna i den första tävlingen har hunnit lämna tävlingsområdet innan nästa grupp med deltagare kommer dit.


- För idrotter som vid tävling har individuell start innebär principen att om starttiderna kan bestämmas på ett sådant sätt att maximalt åtta deltagare finns på tävlingsområdet samtidigt kan en och samma klass ha fler än åtta startande över en dag eller en helg.

 

Idrottsträning för föreningens medlemmar är inte en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning och omfattas därför inte av lagen. Träningar kan däremot helt eller delvis begränsas av Folkhälsomyndighetens allmänna råd, nationella eller lokala.

 

En idrottstävling som genomförs på en tydligt avgränsad arena och utan publik är inte heller en offentlig tillställning. Därmed gäller inte heller maxgränsen på åtta deltagare. Däremot måste tävlingen genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer, såväl nationella som lokala.

 

Vid arenor kan det finns bostäder eller kontorslokaler som har direkt insyn på arenan. Om personer befinner sig i dessa utrymmen vid en tävling räknas de inte som publik vid en offentlig tillställning. Däremot kan besökare vid restaurang, sportbar eller liknande med direkt insyn på arenan, eller med möjlighet att ta sig in på publikområdet, räknas som publik vid offentlig tillställning. Det avgörande i den frågan är bedömningen i normalfallet, det vill säga om restaurangen vanligtvis är en del av den offentliga tillställningen eller inte. Om restaurangen i normalfallet är en del av den offentliga tillställningen räknas restaurangens besökare som publik vid den offentliga tillställningen och då gäller begränsningen om maximalt åtta deltagare.

 

Om du har frågor kan du vända dig till ditt specialidrottsförbund eller kontakta RF:s arbetsgrupp för coronafrågor, corona@rfsisu.se.

 

Enligt pandemilagen tillåts 300 åskådare vid arrangemang med sittande publik. Vad innebär det?

Gränsen på åtta deltagare vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster gäller som huvudregel men i pandemilagen finns ett undantag. Idrottsevenemang med upp till 300 personer i publiken tillåts om personerna anvisas sittplatser och håller minst en meters avstånd till varandra. Två personer i samma sällskap ska kunna sitta tillsammans utan avstånd mellan sig. Länsstyrelsen kan dock besluta om att antalet personer i publiken ska vara lägre inom länet eller del av länet.

Samtliga länsstyrelser har beslutat att införa en gräns på åtta sittande personer i publiken vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från och med 24 november. Det innebär att undantaget för upp till 300 i sittande publik i praktiken inte gäller i nuläget.

Anvisad sittplats innebär inte att det måste vara fast monterade stolar utan arrangören kan även markera sittplats på annat vis (tillfälliga stolar, markeringar på ståplats etcetera) under förutsättning att publiken sitter ner under hela idrottsevenemanget och att man håller ett avstånd på minst en meter mellan stolarna. Avståndet på minst en meter ska hållas även när man anländer och lämnar evenemanget, rör sig i de publika områdena samt vid eventuella köer eller liknande.

Folkhälsomyndigheten har beslutat om ändringar i de nationella allmänna råden från den 28 april 2021. Vad innebär det för idrotten?

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd gäller i hela landet. Var och en har ett ansvar för att skydda sig själv och andra mot smittspridning. Verksamheter – som idrotten – ska vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning.

Vissa av råden gäller specifikt för idrottsrörelsen. Idrotts- och fritidsaktiviteter är viktiga för folkhälsan men bör bedrivas på ett sätt som minimerar risken för smitta. Personer födda 2001 eller tidigare bör därför vid sådana aktiviteter:

1. hålla avstånd till varandra,
2. inte dela utrustning med varandra,
3. när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus,
4. undvika gemensamma omklädningsrum,
5. resa till och från aktiviteten individuellt, och
6. utföra aktiviteten i mindre grupper.

Råden ovan gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och unga födda 2002 och senare.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd till föreningar

För att undvika smittspridning bör föreningar som bedriver idrott, kultur och fritidsaktiviteter:

- när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus

- minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel

- avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag av sådan idrott som är yrkesmässig.

Folkhälsomyndighetens information till idrottsföreningar och träningsanläggningar

Undantag för barn födda 2002 eller senare

För barn födda 2002 eller senare gäller från den 28 april 2021 att enstaka matcher eller tävlingar får genomföras utomhus. Med enstaka match eller tävling avses

- för lagidrotter maximalt en match eller en endagstävling per lag och vecka och att matchen eller tävlingen genomförs lokalt eller annars med ett begränsat resande, och

- för individuella idrotter maximalt en match eller tävling omfattande en tävlingsdag per utövare och vecka och att matchen eller tävlingen genomförs lokalt eller annars med ett begränsat resande.

Smittskyddsläkare har möjlighet att föreslå att Folkhälsomyndigheten föreskriver om lokala allmänna råd för att tillfälligt motverka lokal eller regional smittspridning.

Till Folkhälsomyndighetens allmänna råd, med ändringen från 28 april

Regeringen rekommenderar att offentlig verksamhet som inte är nödvändig och som inte omfattas av pandemilagen hålls stängd. Vad innebär det för idrotten?

Regeringen uppmanar "icke nödvändiga verksamheter" som drivs av staten, regioner eller kommuner att hålla fortsatt stängda åtminstone till och med den 18 april.

Kommunala gym, idrottsanläggningar och badhus omfattas inte av uppmaningen att hålla stängt då de redan omfattas av pandemilagen (begränsningsförordningen). Det är dock upp till varje kommun eller region att avgöra vad som är icke-nödvändig verksamhet. I det beslutet vägs också lokal och regional smittspridning in.

Föreningar som ges möjlighet att nyttja kommunala gym, idrottsanläggningar och badhus för sin verksamheten ska bedriva verksamheten i enlighet med pandemilagen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Enligt de nationella råden bör personer födda 2001 och tidigare när det är möjligt träna utomhus. Vad innebär det?

Folkhälsomyndigheten avråder inte från all inomhusverksamhet. Verksamhet som bara kan bedrivas inomhus kan göra det, men då krävs extra försiktighet eftersom smitta sprids lättare inomhus. Det blir alltså ännu viktigare att hålla avstånd till varandra, dela upp sig i mindre grupper, undvika moment med nära kontakt och i övrigt följa de allmänna råden som riktas till enskilda när man är inomhus.

Verksamheter som har möjlighet att ha hela eller delar av sin verksamhet utomhus, exempelvis träningar, bör därför välja det alternativet. Man kan också alternera grupper inomhus/utomhus.

Hur ska idrottsrörelsen förhålla sig till eventuella regionala smittskyddsrekommendationer?

I denna fråga har Folkhälsomyndigheten uttalat följande:

”Smittskyddsläkaren i relevant region kan rekommendera att en match bör skjutas upp vid ett utbrott som kan utgöra en påtaglig risk för ökad smittspridning av covid-19. Folkhälsomyndigheten har inte mandat att förbjuda matcher från att spelas, men ser kontinuerligt över verksamheter som kan innebära spridning av smitta. Om Folkhälsomyndigheten identifierar sådana kan myndigheten utfärda föreskrifter och allmänna råd för att minska riskerna.”

RF menar att uttalandet bör förstås på så sätt att både match och tävling omfattas och att det avgörande är att berörd förening följer gällande rekommendationer så länge påtaglig risk för smittspridning finns. Huruvida matchen eller tävlingen bör genomföras vid ett senare tillfälle, ställas in helt eller hanteras på annat sätt blir en fråga för respektive specialidrottsförbund att hantera i samråd med berörda föreningar.

RF:s tolkning är att det är föreningens ansvar att se till så att regionens smittskyddsläkares rekommendationer följs. Samtidigt bör specialidrottsförbunden, så långt det är möjligt, underlätta för enskilda föreningar att följa regionala rekommendationer utan att det drabbar föreningen och/eller idrottsutövaren hårdare än nödvändigt. Till exempel kan specialidrottsförbund överväga att tillfälligt ändra tävlingsbestämmelserna så att följderna av en, utifrån smittskyddsläkares rekommendation, flyttad eller inställd match eller tävling inte innebär degradering i seriesystem eller liknande långtgående sanktioner.

Folkhälsomyndigheten kan besluta om allmänna råd för en region eller en regiondel – vad innebär det för idrotten?

Folkhälsomyndigheten får, efter samråd med smittskyddsläkaren, besluta om ett eller flera lokala allmänna råd för en region eller en del av en region. För närvarande har samtliga landets regioner lokala allmänna råd som gäller till och med den 13 december.  Folkhälsomyndigheten uppdaterar löpande vad som gäller kring de lokala allmänna råden region för region.

Uppdatering 8 december: Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya nationella allmänna råd som från den 14 december ersätter de lokala allmänna råden i hela landet.

För idrottens del handlar lokala allmänna råd exempelvis om att:
• Avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas, som badhus och gym.
• Avstå från att delta i idrottsträningar, matcher och tävlingar. Undantag: Barn och ungdomar födda 2005 eller senare får träna. Professionella idrottare, på nationell eller internationell seniorelitnivå, som har idrotten som yrke eller huvudsaklig sysselsättning får träna och tävla. Läs definition av yrkesmässig idrott här.
• Om möjligt undvika fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med.

Andra exempel på lokala allmänna råd kan vara att personer i det berörda området bör undvika att resa med kollektivtrafik, avstå från onödiga resor eller avstå från att besöka personer i riskgrupper. Mer om vilka lokala allmänna råd som är möjliga att använda.

De lokala allmänna råden är främst riktade till allmänheten. Men verksamheter som idrottsföreningar eller förbund ska underlätta för allmänheten att följa råden. Detta genom att exempelvis minimera antalet besökare under aktuell period, anpassa öppettiderna och att erbjuda digitala alternativ.

Mer info finns i Folkhälsomyndighetens Ändring i föreskrifterna och allmänna råden om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m..

Regeringen har beslutat om ytterligare krisstöd för 2021. När kan idrottsföreningar och specialidrottsförbund ansöka om stödet?

Regeringen gav den 1 april 2021 besked om ytterligare stöd (totalt 1,35 miljarder kronor) till idrottsrörelsen till följd av coronapandemin. RF har uppdraget att fördela stödet varav delar av stödet fördelas som kompensationsstöd.

Specialidrottsförbund och idrottsföreningar kan ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen för perioden 1 januari till och med 30 april 2021. Ansökningsperioden är 7 maj till 19 maj kl. 12.00 (observera att datumen har ändrats).

Uppdaterad info om respektive stöd hittar ni här:

Kompensationsstöd till specialidrottsförbund

Kompensationsstöd till idrottsföreningar

Vår förening vill söka stöd för insatser som underlättar fortsatt barn- och ungdomsverksamhet under coronakrisen. Hur gör vi?

Stödet söks inom det ordinarie Projektstödet till barn- och ungdomsidrotten. Istället för att idrottsföreningen har tre områden att söka för tillkommer ett fjärde, för insatser som underlättar fortsatt barn-och ungdomsverksamhet under coronakrisen. SF och RF-SISU distrikt fördelar stödet och avgör själva hur mycket av den totala potten Projektstöd som används för detta ändamål.

Det är bara föreningar som kan söka stödet. Ansökan görs i Idrottsmedel i IdrottOnline, antingen hos SF eller distrikt. När föreningen kan få del av pengarna i Projektstödet varierar beroende på hur respektive SF och distrikt väljer att lägga upp sin bidragsgivning.

Kommer LOK-stödet till föreningar påverkas av inställda aktiviteter?

Nej, det lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet) kommer inte att minska för att det blir färre aktiviteter. Totalsumman blir lika stor 2020 som 2019. Föreningar kan därmed räkna med ungefär lika stort stöd som om verksamheten hade pågått som vanligt.

Exakt hur modellen ska se ut är inte klart. Tills vidare ska idrottsföreningar registrera genomförda aktiviteter som vanligt. Ambitionen är att det inte ska göra skillnad om föreningen beslutat att man inte kan träna med hänsyn till att minska smittspridningen, eller har möjlighet att bedriva träning under denna tid. Men vi kan idag inte svara på exakt hur det kommer bli.

Måste föreningar och förbund genomföra årsmöte under 2021?

Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd bör föreningar om det är möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt.

RF menar att en förening eller ett förbund som utgångspunkt ska genomföra sitt årsmöte senast vid den tidpunkt som anges i föreningens stadgar.

Det är styrelsens ansvar att fatta ett klokt beslut om hur årsmötet kan genomföras, utifrån gällande lagar och förordningar samt med beaktande av myndigheternas allmänna råd. RF anser att det inte är godtagbart att 2021 års årsmöte ställs in eller i sin helhet flyttas till 2022, även om det råder en pandemi.

Om årsmötet inte går att genomföra i tid enligt stadgarna ska styrelsen, senast den dagen som anges i stadgarna, meddela medlemmarna att årsmötet blivit försenat. Styrelsen ska samtidigt också meddela när och hur årsmötet istället kommer att genomföras. Det är bra om styrelsen också upplyser om varför årsmötet blivit försenat. Den medlem som är missnöjd med styrelsens beslut får begära ett årsmöte enligt föreningens stadgar.

Ett årsmöte måste vara demokratiskt godtagbart. Inom idrottsrörelsen innebär det att alla röstberättigade ska ges möjlighet att delta i årsmötet i realtid, ges möjlighet att yttra sig och lämna förslag samt ges möjlighet att på ett godtagbart sätt avge sin röst i beslutsfrågor. Detta innebär i sin tur att varje förening eller förbund i rådande läge har att välja mellan i princip tre former för genomförandet av årsmötet:

1. Digitalt årsmöte
2. Hybridårsmöte
3. Fysiskt traditionellt årsmöte

Ett digitalt årsmöte bör kunna genomföras i de flesta föreningar och förbund. RF rekommenderar att ett för digitala årsmöten lämpligt mötessystem används, att mötet leds av en kunnig mötesledning och att det finns en god arbetsordning för mötet. Mer info om digitala årsmöten

Ett hybridårsmöte, där mötesledning och eventuellt vissa ombud närvarar fysiskt medan andra deltar digitalt, kan också genomföras och då utifrån samma villkor som gäller för de digitala årsmötena.

Ett fysiskt traditionellt årsmöte där både mötesledning och ombud träffas på samma plats är svårt att genomföra utifrån gällande föreskrifter och allmänna råd. Möjligen kan ett sådant årsmöte genomföras utomhus i små föreningar och förbund, men digitalt årsmöte är att föredra även här.

Våra 19 RF-SISU distrikt runt om i landet kan vara ett stöd till de föreningar och förbund som vill genomföra årsmötet 2021 digitalt eller i form av ett hybridårsmöte. Se även mer info om digitala årsmöten

Hur ska man tänka och agera som arbetsgivare utifrån regeringens åtgärder?

RF får många frågor om hur arbetsgivare inom idrotten ska agera med anledning av coronakrisen. På den här sidan har vi listat några av de viktigaste frågorna för arbetsgivare.

På sidan finns info om:
• Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter
• Anstånd med skatter och avgifter
• Ändra den debiterade preliminärskatten
• Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher
• Karensavdrag vid sjukdom
• Sjukintyg
• Korttidsarbete (tidigare Korttidspermittering)
• Tillfälligt slopad förmånsbeskattning för parkering och gåvor till anställda


Vid frågor om hur specialidrottsförbund ska agera som arbetsgivare ber vi er kontakta Arbetsgivaralliansen. Här finns en samlingssida med frågor för arbetsgivare. Arbetsgivaralliansen är vår arbetsgivarorganisation och som medlem kan ni vända er till deras arbetsgivarjour på telefon 010-288 15 00 eller e-post svar@arbetsgivaralliansen.se.

Om ni är en förening som har frågor som arbetsgivare kan ni alltid kontakta det specialidrottsförbund ni tillhör. Hitta specialidrottsförbund. Om föreningen är medlem i Arbetsgivaralliansen kan ni även höra av er dit.

 

Kan föreningar få stöd baserat på tappad omsättning?

Under mars och april kunde företag och organisationer söka om stöd för inkomstbortfall på grund av corona. Regeringen föreslår att det ska gå att söka omställningsstöd även för maj, juni och juli 2020. Det är ett förslag som även kommer att gälla för föreningar och förbund. Stödet går inte att söka än, men regeringen arbetar för att ändringarna ska kunna träda i kraft så snart som möjligt. Ansökan om stöd ska lämnas till Skatteverket senast den 15 december 2020 och reglerna föreslås träda i kraft den 15 oktober 2020.

Förutsättningar för att stöd ska kunna beviljas:
• Föreningen måste ha tappat 30 procent eller mer av sin omsättning.
• Föreningen måste ha haft en omsättning på minst 250 000 kronor det senaste räkenskapsåret.

Omsättningstappet beräknas på maj, juni och juli 2020 jämfört med samma månader förra året. Maximalt stöd som kan ges är 150 miljoner kronor. Storleken på stödet kommer att variera mellan 22,5 och 75 procent av de fasta kostnaderna exklusive lönekostnader för de tre aktuella månaderna.

Notera särskilt att omställningsstödet ska minskas med belopp som föreningen fått eller kommer att få i annat statligt stöd för sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som omställningsstödet beräknas på. Detta innebära att förening som beviljas kompensationsstöd från RF för förlorade intäkter under perioden inte kommer att kunna få omställningsstöd för samma intäktsbortfall.

Hur ska föreningen agera vid bekräftad coronasmitta?

RF rekommenderar följande vid bekräftad smitta i förening:

 

 • Informera laget/gruppen om att ni fått bekräftad smitta.
 • Övriga i laget/gruppen ska, även om de inte har några symptom, tänka på att man kan vara smittad och vara extra uppmärksam på symtom under hela inkubationstiden (2–14 dagar, vanligast 5 dagar).
 • Vid symtom ska man isolera sig. Om symtomen inte går över på ett dygn, gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller.
 • I väntan på provsvar ska man agera som om man har covid-19.
 • Genomför en extra noggrann städning av de ytor, toaletter, redskap med mera som föreningen (laget/gruppen) använder och vistas i.
 • Följ de regionala rekommendationerna.

Rekommendationerna ovan grundar sig på Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

 

 

 

Kontaktvägar

Akuta tävlingsfrågor om att skjuta upp match: 

Kontorstid mån-fre 09.00-17.00:
Kundtjänst 08- 514 274 00 

Kvällar och helger:
Tävlingsjour 08- 514 274 10