Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Lokala förutsättningar Halland 2020/2021

KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER   

 

§ 1. Tävlings- och spelregler
Hallands Innebandyförbund förbehåller sig rätten att vid extremt synnerliga skäl genomföra förändringar i tävlingar och bestämmelser som kan påverka distriktets verksamhet utifrån rådande omständigheter.

Anmälan till samtliga aktiviteter så som kurser, spelarutveckling, uttagningar, träffar, seriespel och distriktsmästerskap är bindande. Finns fordringar på föreningen vid anmälan till seriespel ska en, av Hallands Innebandyförbunds styrelse, godkänd avbetalningsplan vara framtagen. Förening som inte betalt skulder och avgifter äger inte rätt att deltaga i distriktets verksamhet.

Samtliga avgifter fastställs av Hallands Innebandyförbunds styrelse.   

Samtliga föreningar ska närvara vid de obligatoriska föreningsträffar som arrangeras av Hallands Innebandyförbund, vid frånvaro åläggs föreningen en administrativ merkostnad enligt gällande tariffer. 

§ 5. Distriktsmästerskap  
Hallands Innebandyförbund bjuder in till distriktsmästerskap i klasserna senior, 03/04, 05/06 och 07/08. Erforderligt antal lag ska ha anmält sig till respektive klass för att arrangemang ska genomföras. Segraren och tvåan erhåller pokal och 20 individuella priser vardera.   

I samtliga DM klasser äger förening rätt att deltaga med valfritt antal lag. Spelare får endast representera ett lag i samma åldersklass under DM. Inga överåriga dispenser tillåts i DM. 

Speltid i seniorklasserna är, om inget annat anges i inbjudan, 3 x 20 minuter effektiv speltid. Vid oavgjort tillämpas straffslag enligt regelhandboken. 

Speltid i ungdomsklasserna är, om inget annat anges i inbjudan, 2 x 15 minuter med de tre sista minuterna effektiv speltid. Vid oavgjort i finalspel tillämpas 5 minuter sudden death, är matchen därefter inte avgjord tillämpas straffslag enligt regelhandboken.   

Spelplats och spelordning fastställs av Tävlingskommittén.          

 

KAPITEL 3 TÄVLINGENS GENOMFÖRANDE   


§ 3. Anmälan till tävling 

Seriesammansättning och spelordningen fastställs av Tävlingskommittén och meddelas föreningarna. Det åligger föreningen att efter spelordningen fastställts lägga sina matchtider i IBIS enligt gällande direktiv. Av Hallands Innebandyförbund fastställd, och på hemsidan publicerad, spelordning gäller som kallelse till match från Hallands Innebandyförbund. Särskild matchkallelse kan ske.    

För varje serie finns en fastställd serieperiod för första match i serien till sista matchen i serien (1 oktober – 31 mars om inget annat anges). Alla seriens matcher ska spelas inom denna period. Enstaka matcher kan placeras utanför en serieomgång. Samtliga matcher, placerade i tidigare omgångar, ska vara genomförda innan seriens sista omgång.   

Reservlag får deltaga i seriestrukturen upp till och med Damer Division 1 och Herrar Division 2. Förening har rätt att deltaga med ett eller flera reservlag, dock endast ett reservlag per serie, undantaget lägsta serien där det är tillåtet med fler än ett lag. Har förening flera reservlag kommer dessa benämnas som lag 2 och lag 3 enligt fallande divisionstillhörighet. Ett andralag kan aldrig passera eller spela i samma serie som föreningens representationslag. Ett andralag kan aldrig bli uppflyttat till en serie där föreningens representationslag kommer att spela kommande säsong. Samma förhållande gäller tredjelaget, gentemot representationslag och andralag. Reservlag äger inte rätt att deltaga i slutspel i Damer Division 1:1, Herrar Division 2 eller kvalspel till förbundsserie.  

Att deltaga i seriespel i närliggande distrikt kan tillåtas i ungdomsserier på röd nivå (15-18 år) om synnerliga skäl föreligger och om föreningen deltager med samma lag i distriktet (en enskild spelare skall representera sin förening i lika stor grad i Halland som i det andra distriktet). Förening som önskar deltaga i seriespel i annat distrikt ska inkomma med skriftlig ansökan till Tävlingskommittén. Efter beslut kontaktar Tävlingskommittén det distrikt förfrågan gäller, därefter ansökande föreningen och delgiver beslut.    

Förening som deltager i annat distriktsförbunds seriespel betalar anmälningsavgift till Hallands Innebandyförbund. Domartariffer enligt Hallands Innebandyförbunds reglemente gäller.   

Förening ansvarar för administration av sina föreningsuppgifter, kontaktuppgifter, ledare, dräktfärger mm i IBIS. Senast den 15 september ska uppdatering av uppgifterna vara gjorda i IBIS. Förening som inte fullgör detta kan åläggas en administrativ merkostnad.   

Seriepriser/Slutspelspriser delas ut vid årsmöte eller avhämtas på Hallands Innebandyförbunds kansli efter överenskommelse. Seriepriser/Slutspelspriser erhålls för slutserier, inte de kvalserier som genomförs under hösten. Segraren erhåller pokal/platta i samtliga serier, i ungdomsserier erhåller segraren, tvåan och trean 20 individuella priser vardera. 

§ 6. Kombinerade lag 
I kombinerade lag deltager spelare från två föreningar. Kombinerade lag tillåts i samtliga serier i distriktet. Ansökan om spel med kombinerade lag sker skriftligt till Tävlingskommittén i samband med anmälan till seriespel eller DM. Kombinerat lag får omvandlas till enskilt lag och behålla sin seriestatus. Kombinerade lag får ej deltaga i förbundsserie eller i kval till förbundsserie. 

§ 8 a. Åldersdispens i av SDF administrerade tävlingar 
Spelare född 2005 eller senare får inte deltaga i seriespel i Damer Div 1, Herrar Div 2 och Herrar Div 3. Särskild dispens kan sökas för spelare född 2005 via hemsidan. Denna dispens skall vara individuell och behovsprövad. Med det avses att föreningen inte kan erbjuda spel inom föreningen i annat lag alternativt att spelarunderlaget för föreningens seniorlag är för litet. Dispens kan inte beviljas på en spelares förmåga/utvecklingsbehov.    Förening får använda maximalt tre (3) dispensspelare per match.   

Spelare som är född 2005 eller senare som spelar i ovanstående serier utan dispens anses okvalificerad, SIBF:s Tävlingsbestämmelser Kap 5, § 4.  Missbrukas dispens av förening kan Hallands Innebandyförbund ta bort möjligheten till dispens för föreningen.   

§ 9. Könsdispens 
Damspelare kan ansöka om dispens för spel i herrserier. Flickor, födda 2004 eller senare, äger fritt rätt att deltaga i pojkserier i samma åldersklass inom sin förening.    

§ 12. Matchändring 
När spelprogram fastställts av Tävlingskommittén åligger det förening att ansöka om matchändring. Bekräftelse på matchändring skickas till berörda föreningar/lag och publiceras på Hallands Innebandyförbunds hemsida. Det åligger alltid både hemma- och bortalag att kontrollera så att matchflytt genomförts på ett korrekt sätt.    

Tävlingskommittén äger rätt att ändra matchdag, matchstarts tid och spelplan om skäl föreligger över vilka inblandade lag ej råder. Det är alltid hemmalaget som står för eventuella hallkostnader i samband med matchflyttningar.   

Förening som skriftligt framfört önskan om matchflytt till motståndare inom tio dagar (efter fastställd och publicerad spelordning) har rätt till matchflytt. Lagen ska komma överens om nytt datum och speltid för matchen och skicka in detta till Hallands Innebandyförbund. När förening kan påvisa att önskan om matchflytt framställts och inte genomförts av motståndarna förbehåller sig Hallands Innebandyförbund rätten att placera matchen. 

12 a. Flytt av match där Hallands Innebandyförbund tillsätter domare 
Flytt av tävlingsmatch får endast göras av berörda föreningar i samråd med Hallands Innebandyförbund. 

Ansökan om matchflytt görs via hemsidan och genomförda matchflyttningar faktureras vid tre tillfällen per säsong.   

Ansökan måste vara Hallands Innebandyförbunds kansli tillhanda senast en (1) arbetsdag innan fastställt matchdatum för att ansökan ska behandlas (vid helg, senast 08.00 på fredagen). Vid matchflytt måste båda de inblandade lagen vara överens och giltiga skäl ska föreligga, samt att nytt speldatum och ny speltid ska inkomma i samband med ansökan. Lag som flyttar match utan samråd med Hallands Innebandyförbund åläggs fastställd administrativ merkostnad (gäller båda de inblandade lagen). Ansökan om matchflytt samma dag medför att föreningen debiteras matchflyttningsavgift, samt hälften av det domararvode som skulle utgått vid matchen.   

12 b. Flytt av match där förening själv tillsätter domare 
Match, där föreningen själv tillsätter domare, får flyttas fram till tre (3) timmar innan matchstart förutsatt att föreningarna är överens. Vid denna typ av matchflytt ska ny speltid inkomma, från det lag som ansökt om flytten, till Hallands Innebandyförbund senast 1 vecka efter matchens ordinarie speldatum. Matchen måste dock spelas senast en vecka innan den aktuella seriens sista omgång. Kan föreningarna inte komma överens beslutar Tävlingskommittén när matchen ska spelas. Avgift för matchflytt utgår enligt gällande tariffer.   

12 c. Flytt av match som berörs av SM/Distriktslagsverksamhet 
Hallands Innebandyförbund förbehåller sig rätten att flytta matcher i samband med Distriktslagsverksamhet eller vid förenings avancemang i SM. 

12 d. Inställd match vid otjänlig väderlek 
Om något lag anser att väglaget är olämpligt (klass 2 varning) ska kontakt tas med motståndarlaget, samt Hallands Innebandyförbunds domarjourtelefon. Kontakten tas tidigast 6 timmar före matchstart och senast 3 timmar före matchstart. Skulle match bli inställd åligger det hemmalaget att kontakta domarjourtelefonen. Inställd match meddelas av hemmalaget till Hallands Innebandyförbunds kansli. Ny matchtid meddelas första vardagen efter inställd match till kansliet. Matchen ska, om möjlighet finns, genomföras inom en vecka.     

§ 16 a. Förenings utträde eller uteslutning ur serie 
Förening vars lag på egen begäran avstår direktuppflyttning alternativt att deltaga i kval till förbundsserie ska meddela detta enligt gällande bestämmelser. Föreningen ska vid beslut om sammansättningen av nästkommande spelårs serier behålla sin plats i den serie föreningen senast var kvalificerad för.   

Förening i distriktets serier har ej rätt att tacka nej till uppflyttning (inom distriktet) vid serieseger. Skulle förening vid serieseger tacka nej till uppflyttning, placeras laget i lägsta serien kommande säsong. Lag placerade tvåa eller sämre, har rätt att avstå uppflyttning och behålla aktuell serietillhörighet. Seniorlag som placerar sig sist i serie har rätt att begära nedflyttning.       


KAPITEL 4 MATCHENS GENOMFÖRANDE   

§ 4 Matchstart  
Om hemma- eller bortalag ej har kommit till matchens starttid och/eller inte har tillräckligt antal spelare ska matchen ställas in och administrerande myndighet informeras. Innan beslut tas om att ställa in matchen ska minst 20 minuter ha förflutit. Om lag hinner infinna sig till match inom denna tid, samt fyllt i matchprotokollet och har tillräckligt med spelare (fem utespelare och en målvakt) på planen ska matchen spelas, annars ska matchen ställas in. Det är endast domarna som kan fatta beslut om att ställa in matchen. Domarna ska omedelbart efter matchen rapportera händelsen till administrerande myndighet. 

§ 10 a. Domare
I alla av Hallands Innebandyförbunds administrerade matcher, cup- och seriespel, tillämpas tvådomarsystem med utbildade och godkända domare.    

Vid sammandrag på blå nivå, administrerade av Hallands Innebandyförbund, tillämpas tvådomarsystem. På blå nivå ska minst en av de två domarna vara utbildad och licensierad domare. Förening har möjlighet att söka om dispens hos Tävlingskommittén när det gäller domare för blå nivå. Denna dispens kan beviljas domare med lång domarerfarenhet, som inte genomgått utbildning under aktuell säsong.    

Vid sammandrag på grön nivå, administrerade av Hallands Innebandyförbund, räcker det med en utbildad och godkänd domare, alternativt en vuxen med god regelkunskap.   

Klassificering av domare görs genom ranking kontinuerligt under säsongen.   

Hallands Innebandyförbunds domare bjuds årligen in till fortbildning; Licensdomare, Distriktsdomare fortbildning lokal, Distriktsdomare 2 udda/jämn, Distriktsdomare 1 och Matchledare. Efter att domare genomgått utbildning godkänns och licensieras domaren av Hallands Innebandyförbund, enligt dokumentet ”Domare i Halland”. Domare licenseras genom godkänd utbildning för ett år i taget. Godkända och licensierade domare finns under aktuell förteckning/klassificering i IBIS.     

§ 10 b. Tillsättning av domare 
Hallands Innebandyförbund tillsätter domare till samtliga senior- och juniormatcher i distriktet. Hallands Innebandyförbund tillsätter domare till vissa, av förbundet angivna, matcher på röd nivå, övriga matcher tillsätts av föreningen. Lag som deltager i seriespel i annat distrikt ansvarar för att lämplig tillsättning av domare sker, alternativt kontaktar Hallands Innebandyförbund för hjälp med tillsättning.   

Hemmaföreningen tillsätter domare till de matcher som anges. Hemmaföreningen äger vid dessa matcher rätt att använda föreningens egna domare, vilka ska vara godkända och licensierade av Hallands Innebandyförbund för innevarande säsong. Om det inte finns utbildade domare ska minst en domare tillsättas av Hallands Innebandyförbund efter förfrågan, senast en vecka innan match, från föreningen.

Domare till övriga cup- och seriematcher tillsätts av Hallands Innebandyförbund efter överenskommelse.  

Varje match (ej gröna sammandrag) ska dömas av två (2) domare. Om tillsatt domare inte infinner sig till match, kan match spelas med en godkänd och licenserad domare, förutsatt att båda lagen och domaren skriftligt godkänner detta på baksidan av matchprotokollet. Ordinarie arvode till ensam domare gäller.    

Domare som är tillsatt att döma match ska alltid vara på plats minst 30 minuter innan matchstart. Är detta inte möjligt ska domare i god tid anmäla sen ankomst till arrangerande förening eller till domarjouren om försening uppkommer samma dag som match. 

§ 10 c. Utrustning för domare  
Hallands Innebandyförbunds domare ska använda av förbundet anvisad utrustning. Domarutrustningen består av domartröja, domarshorts och svarta strumpor av idrottsmodell. I domarnas utrustning ska även regelbok, tävlingsbestämmelser, lokala förutsättningar, visselpipa, rött kort, mätutrustning och eventuell övrig utrustning enligt Hallands Innebandyförbunds rekommendationer finnas.   

Domare får inte bära reklam på någon utrustning utan särskilt godkännande från Hallands Innebandyförbund. Domare får inte heller bära pannband, keps eller annan huvudbonad.      

§ 10 d. Matchprotokoll  
Hallands Innebandyförbunds matchprotokoll ska användas vid samtliga matcher, även tränings- och vänskapsmatcher. Dessa protokoll skapas och skrivs ut från IBIS.   

Varje lag, från blå nivå och uppåt, ska koppla sina spelare till sitt lag inför varje match och därefter registrera spelarna till match via sidan ”Matchtrupp” i IBIS.   

Matchprotokollet som skrivs ut, på vitt papper, från IBIS ska godkännas av respektive ansvarig ledare och därefter användas för händelserapportering av hemmalaget. Division, serienamn, datum, matchnummer, hemma-, bortalag, spelplats ska vara korrekt ifyllt.  

Före match 
Domarna ska före match kontrollera att laguppställningar är korrekt ifyllda samt bekräftade med respektive lagledares underskrift. Protokollet får innehålla maximalt 20 spelare, samt 5 ledare och ska vara undertecknat av respektive lagledare. Lagkapten och målvakt/er ska vara markerade. Domare ska kontrollera eventuella dispenser, samt gällande åldersstruktur i ungdomsserierna och för de deltagande lagen. Misstänker domare felaktigheter ska detta noteras på protokollets baksida. 

Samtliga ledare i båset ska inneha ledarlicens. 

Domare kan aldrig stoppa match, ledare eller spelare när ledarlicens eller spelarlicens saknas. Detta rapporteras, via matchkollen eller på baksidan av matchprotokollet, till administrerad myndighet som vidtar åtgärder i efterhand.   

Under match 
Domare ska under match meddela sekretariatet vilka händelser som ska noteras på matchprotokollet samt försäkra sig, med hjälp av protokollföraren, om att aktuell spelare finns noterad på matchprotokollet.    

Alla representationsserier, Pojkar Röd 1-3 och Flickor 1-2 ska liverapporteras i IBIS. Övriga ungdomsserier är matcherna låsta för händelserapportering i IBIS.  

Det åligger domare att kontrollera så att samtliga ovan nämnda matcher liverapporteras i IBIS. Om föreningen inte liverapporterar, ska domaren notera detta på protokollets baksida som anmärkningsvärda förhållanden.   

Efter match 
Domare ska efter match invänta att sekretariatet har fyllt i alla uppgifter. Därefter kontrollera att noteringarna för samtliga händelserna under matchen och att protokollet är korrekt ifyllt, samt att protokollföraren har signerat protokollet och skrivit sitt telefonnummer. Därefter ska domarna signera protokollet samt texta namnförtydligande. 

Domare ska efter match dokumentera eventuella anmärkningsvärda förhållanden, matchstraff eller liknande. Domare som tillsätts av Hallands Innebandyförbund ansvarar för att matchprotokoll och eventuella övriga rapporter insänds till Hallands Innebandyförbund senast tre dagar efter genomförd match.   

Vid matcher där domare tillsätts av föreningen, är det föreningen som ansvarar för att matchprotokoll och eventuella övriga rapporter insänds till Hallands Innebandyförbund senast tre dagar efter genomförd match. 

Vid spel på grön nivå används deltagarprotokoll (finns att ladda ner på hemsidan). Dessa protokoll ska skickas in, av arrangerande förening, till Hallands Innebandyförbund senast tre dagar efter genomfört sammandrag. 

Domare är skyldig att rapportera/anmäla alla händelser som bryter mot Svenska Innebandyförbundets Tävlingsbestämmelser och Hallands Innebandyförbunds Lokala förutsättningar. Matchstraff 2, rapport och anmärkningsvärda förhållanden ska i brådskande fall anmälas omgående till jourtelefonen, eller senast första vardagen efter spelad match till Hallands Innebandyförbunds kansli, 0340-192 55.     

§ 10 e. Utbetalning av domararvoden 
Hemmalaget ska utbetala domararvode, reseersättning, samt eventuell restidsersättning i samband med aktuell match. Betalningen kan ske kontant i direkt anslutning till matchen, via Swish eller via bankkonto enligt nedan gällande direktiv.    

Direktiv för betalning via bankkonto:   

Förening ansöker på fastställd blankett om att domares ersättning ska få utbetalas via bankkonto.    

Hallands Innebandyförbund behandlar ansökan och godkänner/publicerar de föreningar som har rätt till betalning via bankkonto på förbundets hemsida.   

Hela arvodet och övrig ersättning ska betalas vid ett och samma tillfälle.    

Senast tio (10) dagar efter match (matchdagen räknas ej) ska hela beloppet vara insatt på domarens bankkonto. Om dagen för betalning infaller på en helgdag ska beloppet vara insatt på domarens bankkonto närmast följande bankdag. (T.ex. måndag är matchdag, tisdag är dag 1, onsdag är dag 2 osv.    

Vid betalning via bankkonto ska ENDAST matchnummer vara referens för betalningen.   

Om utbetalning ej skett inom korrekt tid, ska detta rapporteras av domaren till förbundet. Förening åläggas att betala fastställd administrativ kostnad. Föreningen kan förlora sin rätt att använda betalning till domare via bankkonto när betalning missköts vid upprepade tillfällen. 

Betalning vid inställd match, alternativ 1 
Om match ställs in samma dag, innan domare är på väg till match, utgår ett halvt arvode. Ersättning utbetalas av Hallands Innebandyförbund efter att ansökan/kvitto inkommit till förbundet. Hallands Innebandyförbund debiterar sedan förening som förorsakat den inställda matchen.   

Betalning vid inställd match, alternativ 2 
Om match ställs in när domare är på väg till match, eller på plats för match, utgår ersättning för resa och arvode enligt gällande tariffer. Ersättning utbetalas av Hallands Innebandyförbund efter att ansökan/kvitto inkommit till förbundet. Hallands Innebandyförbund debiterar sedan förening som förorsakat den inställda matchen. 

Betalning vid inställd match, alternativ 3 
Om lag lämnar WO till match utgår ersättning med halvt arvode. Lämnas WO samma dag som matchen skulle spelats ersätts domarna med helt arvode. Ersättning utbetalas av Hallands Innebandyförbund efter att ansökan/kvitto inkommit till förbundet.     

§ 10 f. Reseersättning   
Domare ska vid kollektiv resa till match välja det billigaste resealternativet. Vid resa i bil ska samåkning till match ske. Om domare inte har några kostnader för att ta sig till match utgår ingen reseersättning.   

Då domare har två eller flera matcher efter varandra ska detta räknas som ett uppdrag. Om en domare dömer dubbelmatcher med två olika arrangerande föreningar ska antal mil och eventuell restid fördelas mellan de båda föreningarna.

Resväg kortare än en mil, enkel resa, från domares bostad till hall eller samåkningsplats ersätts inte. Maximal sträcka som kan ersättas; Domares hemadress, via eventuell upphämtning av kollega på hemadress, till hallens adress (den väg som är mest tidseffektiv gäller vid beräkningen).         


ANMÄLNINGSAVGIFTER     

Administrativ avgift, 5 500 kr 
Administrativ lagavgift per deltagande lag 1-7 lag, 500 kr 
Administrativ lagavgift 8 lag eller fler, 4 000 kr       

Serier Anmälningsavgift  
Damsenior Div 1, 12 750 kr  
Damsenior Div 2, 5 500 kr  
Damsenior Div 3, 5 500 kr  
Flickor Röd, 2 800 kr  
Flickor Blå, 2 000kr 
Flickor Grön, 850 kr  
Herrsenior Div 2, 16 500 kr  
Herrsenior Div 3, 12 750 kr                              
Herrsenior Div 4, 5 500 kr                              
Pojkar Röd, 2 800 kr  
Pojkar Blå, 2 000 kr  
Pojkar Grön, 850 kr 
       

ADMINISTRATIVA MERKOSTNADER   

Urdragningsavgifter
Urdragningsavgift seniorserie innan seriestart (D1, H2), 6 000 kr 
Urdragningsavgift seniorserie efter seriestart (D1, H2), 12 000 kr 
Urdragningsavgift seniorserie innan seriestart (D2, H3),  4 000 kr 
Urdragningsavgift seniorserie efter seriestart (D2, H3), 8 000 kr 
Urdragningsavgift övriga serier efter seriestart, 6 000 kr 
Urdragningsavgift övriga serier innan seriestart, 3 000 kr 
Urdragningsavgift DM, 5 000 kr 

WO avgifter
WO avgift seriespel senior (per match), 3 000 kr + kostnader   
WO avgift seriespel röd nivå, 1 500 kr + kostnader 
Ej deltagande vid Sammandrag (blå och grön nivå), 500 kr    

Matchflytt
Matchflytt efter 1 oktober
     
Sen matchflytt där förbundet tillsätter domare
4 arbetsdagar eller senare, 1 000 kr 
1 arbetsdag eller senare 3 000 kr + halva domararvodet faktureras  
1 arbetsdag eller senare (röd nivå) 1 000 kr + halva domararvodet faktureras     

Sen matchflytt där förening tillsätter domare kostnader
4 arbetsdagar eller senare, 500 kr 

Flytt av match utan ansökan (per förening), 2 000 kr 

Domare
Domare som inte fullgör uppdrag/tillfälle, 500 kr
Förening som missköter domarutbetalning (per tillfälle), 1 000 kr

Övrigt
Ansökan om dispens (per spelare), 500 kr
Ej inlagd laguppställning i IBIS (bortalag), 500 kr
Ej inlagda föreningsuppgifter i IBIS, 1 000 kr + per lag, 500 kr
Ej liverapporterad match, 500 kr
Ej närvarande vid obligatorisk föreningsträff, 1 000 kr
Ej resultatrapporterad match (per missat resultat), 500 kr 
Nonchalerande av licensförfarandet, 3 000 kr 
Nonchalerande av tävlingsbestämmelser och direktiv (tex domartillsättning), 3 000 kr
Saknad ledarlicens/tillfälle, 1 000 kr 
Okvalificerad spelare/tillfälle, 1 000 kr  
Protestavgift (per match), 2 000 kr                           


DOMARARVODEN  

Seriespel    
Damsenior Division 1, 750 kr/domare 
Damsenior Division 2, 600 kr/domare 
Damsenior Division 3, 550 kr/domare 
Flickor Röd Nivå 1, 450 kr/domare* 
Flickor Röd Nivå 2-4, 400 kr/domare* 
Flickor Blå Nivå, 270 kr/domare* 
Flickor Grön Nivå, 60 kr/domare* 
Herrsenior Division 2, 800 kr/domare 
Herrsenior Division 3, 700 kr/domare 
Herrsenior Division 4, 550 kr/domare 
Pojkar Röd Nivå 1, 450 kr/domare 
Pojkar Röd Nivå 2-10, 400 kr/domare* 
Pojkar Blå Nivå, 270 kr/domare* 
Pojkar Grön Nivå, 60 kr/domare* 

Distriktslagsmatch 450 kr/domare   

*Dessa arvoden gäller om föreningen anlitar domare utifrån eller om matcher tillsätts av Hallands Innebandyförbund.

Vid domartillsättning inom föreningen är det föreningen själv som beslutar om arvode.     

Träningsmatcher  
Arvodet för träningsmatcher, mellan lag i halländska serier, gäller 75 % av ordinarie arvode för lag med högst divisionstillhörighet. 

Arvodet för träningsmatcher där ett av lagen är förbundsserielag är arvodet 50 % av ordinarie arvode för lag med högst divisionstillhörighet.  

Övriga träningsmatcher, exempelvis vänskapsmatch eller utländska klubblag, är det upp till arrangerande förening och domare att innan match komma överens om lämpligt arvode.   

Reseersättning 
Domarnas reseersättning, vid färd i egen bil, är 26,50 kronor/mil.   
Resväg kortare än en mil, enkel resa, från domares bostad till hall eller samåkningsplats ersätts inte. Samåkning till match ska alltid ske, om inte synnerliga skäl föreligger (exempelvis annat domaruppdrag med annan kollega i direkt anslutning till aktuell match).    

Maximal sträcka som kan ersättas; Domares hemadress, via eventuell upphämtning av kollega på hemadress, till hallens adress (den väg som är mest tidseffektiv gäller vid beräkningen).    

Restidsersättning
5-8 timmar, 100 kronor  
8-24 timmar, 200 kronor   

Enskild match som spelas inom 4 mil enkel resa från domarens bostad kan aldrig berättigas till restidsersättning. Dömer domare flera matcher i anslutning till varandra ska resa och restidsersättning delas lika mellan hemmalagen.   


SERIEKRAV DAMER DIV 1
HERRAR DIV 2 OCH HERRAR DIV 3   


Damer Div 1, 3 x 20 min, Effektiv speltid, sudden 5 min 
Herrar Div 2, 3 x 20 min, Effektiv speltid, sudden 5 min 
Herrar Div 3, 3 x 20 min, Effektiv speltid, sudden 5 min     

Förutsättningar 
I seniorserier ska samtliga matcher som ingår i seriens sista spelomgång spelas på samma dag och starta på gemensamt klockslag. Undantag kan endast göras om matchen inte är av större betydelse, i sådant fall kan match få spelas tidigare än utsatt sista omgång.   

Lagen ska ha tillgång till 30 minuter uppvärmning på plan, hemmalaget ska bistå bortalaget med minst 20 bollar för uppvärmningsbruk. Lagen har rätt till tio (10) minuters paus. Om tidsbrist råder har lagen rätt till minst fem (5) minuters paus, domarna avgör om pausen behöver kortas ner.    

Matchstartstider
Samtliga matcher administrerade av Hallands Innebandyförbund ska, i största möjligaste mån, startas;   
Måndag – Fredag, 18.00–20.00 
Lördag och Söndag, 09.00–18.00      

Dispens spelare född 2005
Spelare född 2005 eller senare får inte deltaga i seriespel i Damer Div 1, Herrar Div 2 och Herrar Div 3. Särskild dispens kan sökas för spelare född 2005. Denna dispens skall vara individuell och behovsprövad. Med behovsprövad avses att föreningen inte kan erbjuda spel inom annat lag i föreningen, alternativt att spelarunderlaget i föreningens seniorlag är för litet. Dispens kan beviljas när lag saknas eller om antalet spelare anses vara för litet, men dispens kan aldrig beviljas baserat på en spelares förmåga/utvecklingsbehov.   

Förening får använda maximalt 3 dispensspelare per match.   

Spelare som är född 2005 eller senare som spelar i ovanstående serier utan dispens anses okvalificerad, SIBF:s Tävlingsbestämmelser Kap 5, § 4. 

Ledare 
Vid match ska samtliga ledare i båset inneha giltig ledarlicens. Om ledaren innehar giltig ledarlicens framgår det i IBIS och skrivs ut på matchprotokollet.    

Ledare som innan/under/efter match missköter sig får en anmärkning. Vid en eventuell andra anmärkning kan ledare få ledarlicens indragen. Tävlingskommittén tar beslut om hur länge eventuell indragning ska pågå efter inkommen rapport. En förening som fått en eller flera ledarlicenser indragna kan kallas till särskild utbildning genomförd av Hallands Innebandyförbund.   

Representation Damer Div 1, Herrar Div 2 och Herrar Div 3
Maximalt tre (3) utespelare, samt en (1) målvakt, från senaste representationslagsmatchen får deltaga i reservlag.  

Seriedelning/Upp och nedflyttningar/Vakanser 
Damer Div 1:1 spelar dubbelmöten och därefter genomförs ett slutspel med lagen placerade 1-4.   

Herrar Div 2 spelar dubbelmöte och därefter genomförs ett slutspel med lagen placerade 1-4. 

Reservlag ges inte plats i slutspelen. 

Upp och nedflyttningar för innevarande säsong presenteras på www.hallandsibf.se.

Förening har rätt att anmäla flera lag i divisionssystemet för damer och herrar. Förening får spela med ett lag per division (undantaget lägsta serierna). Ett representationslag som vinner serie har inte rätt att tacka nej till uppflyttning. Vinner ett reservlag serien och laget inte kan flyttas upp (på grund av representation i serien ovan) går frågan till nästa bäst placerade representationslag på placering 2-4. Är inget representationslag intresserade kan frågan gå vidare till bäst placerade reservlag.   

Hallands Innebandyförbund förbehåller sig rätten att fylla ut vakanser direkt eller via kval.  Ett kvalspel avgörs med förenklade Europacupregler med ett hemma och ett borta möte. Mål på bortaplan räknas inte dubbelt. Skulle det vara oavgjort totalt i poäng och antal mål efter andra matchen ska 10 minuter sudden death spelas. Därefter straffar enligt Regelhandboken.     

Matchprotokoll 
I samtliga serier ska laguppställningen för bortalaget vara inlagd i IBIS senast 24 timmar innan matchstart.   

Sekretariatet ska i god tid före matchstart lämna ut matchprotokoll för kontroll och eventuell komplettering/ korrigering. Detta för att kontrollera att laguppställning i IBIS är korrekt.    

Protokollförare ska kontrollera att protokollet/IBIS innehåller maximalt 20 spelare och 5 ledare, samt att lagkapten och målvakt/er är markerad. Protokollet ska innan matchstart ha undertecknats av respektive lagledare. Samtliga ledare som befinner sig i båset ska inneha en giltig ledarlicens.   

Under matchen ska protokoll och liverapportering (IBIS) föras. I protokoll och IBIS noteras period och tid för händelser. Händelser som noteras är mål (genom målskytt och passningsläggare), straffslag, timeout, utvisning (utvisad spelares/ledares nummer (L1-L5)) samt utvisningskod. Protokollföraren ska endast notera uppgifter meddelade från domaren.   

Protokollföraren ska omedelbart efter uppgift från domare kontrollera att spelare finns noterad på matchprotokollet och ge klartecken till domare.   

Sekretariat ska efter match tydligt fylla i matchresultat, total publik, protokollförares telefon under dagtid, protokollförarens underskrift samt namnförtydligande på protokollet som en bekräftelse på dess riktighet. Sekretariat ska även se till så att domarna skriver under protokollet och tar med sig detta från matchen. 

Rapportering av matchresultat 
Samtliga matcher i seniorserier ska liverapporteras (händelserapportering) i IBIS. Särskilda direktiv för detta gäller. Förening som missköter liverapportering åläggs fastställd administrativ merkostnad.           


SERIEKRAV DAMER DIV 2, DAMER DIV 3
HERRAR DIV 4 OCH HERRAR DIV 4 UNGDOM   

Damer Div 2, 3 x 20 min, Effektiv speltid 
Damer Div 3, 3 x 20 min, Effektiv speltid 
Herrar Div 4, 3 x 20 min, Effektiv speltid     

Förutsättningar 
Damer Div 2, Damer Div 3 och Herrar Div 4 är serier med fri anmälan och blandad lagstruktur. Här erbjuds plats för ungdomslag, utvecklingslag, reservlag och blivande seniorlag.   

I samtliga serier ska alla matcher som ingår i seriens sista spelomgång spelas på samma dag och starta på gemensamt klockslag. Undantag kan endast göras om matchen inte är av större betydelse. I sådant fall kan match få spelas tidigare än utsatt sista omgång.   

Lagen ska ha tillgång till 30 minuter uppvärmning på plan, hemmalaget ska bistå bortalaget med minst 20 bollar för uppvärmningsbruk. Lagen har rätt till tio (10) minuters paus. Om tidsbrist råder har lagen rätt till minst fem (5) minuters paus, domarna avgör om pausen behöver kortas ner.     

Matchstartstider 
Samtliga matcher administrerade av Hallands Innebandyförbund ska, i största möjligaste mån, startas;   
Måndag – Fredag, 18.00–20.00 
Lördag och Söndag, 09.00–18.00      

Representation Damsenior 
I Damer Div 2 och Damer Div 3 är lägsta ålder på spelare för att deltaga född 2006.   

Maximalt fem (5) utespelare, samt en (1) målvakt, från senaste representationslagsmatchen, Damer Div 1 får deltaga i Damer Div 2. Inga spelare från senaste matchen i Damer Div 1 får deltaga i Damer Div 3, undantaget målvakten som får flyttas mellan Damer Div 1 och Damer Div 3.   

Spelare får fritt flyttas mellan Damer Div 2 och Damer Div 3.     

Representation Herrsenior 
I Herrar Div 4 är lägsta ålder på spelare för att deltaga född 2006.   

Maximalt tre (3) utespelare, samt en (1) målvakt, från senaste representationslagsmatchen får deltaga i reservlag.    

Om föreningen har ett lag 3 gäller följande för lag 3; max tre (3) utespelare, samt en (1) målvakt från senaste spelade matcherna (sammanlagt från representationslag och lag 2) får deltaga i lag 3. Målvakten förutsätts vara målvakt i båda matcherna.   

I Herrar Div 4 ungdom är högst tillåtna ålder 23 år (född 1997), max 5 överåriga spelare tillåts per match. Spelare som är 23 år eller yngre flyttar fritt till Div 4 ungdom. För äldre spelare gäller 3+1 spelare från senaste representationslagsmatch och eventuellt lag 2 (tillsammans). 

Ledare 
Vid match ska samtliga ledare i båset inneha giltig ledarlicens. Om ledaren innehar giltig ledarlicens framgår det i IBIS och skrivs ut på matchprotokollet.    

Ledare som innan/under/efter match missköter sig får en anmärkning. Vid en eventuell andra anmärkning kan ledare få ledarlicens indragen. Tävlingskommittén tar beslut om hur länge eventuell indragning ska pågå efter inkommen rapport. En förening som fått en eller flera ledarlicenser indragna kan kallas till särskild utbildning genomförd av Hallands Innebandyförbund. 

Seriedelning/Upp och nedflyttningar/Vakanser 
Ett representationslag som vinner Herrar Div 4 har inte rätt att tacka nej till uppflyttning. Vinner ett reservlag serien och laget inte kan flyttas upp (på grund av representation i serien ovan) går frågan till nästa bäst placerade representationslag på placering 2-4. Är inget representationslag intresserade kan frågan gå vidare till bäst placerade reservlag. 

Vinnaren av Herrar Div 4 ungdom har rätt att stå över uppflyttning om inte laget kan uppfylla villkoren för spel/ antal kvalificerade spelare i Herrar Div 3.  

Hallands Innebandyförbund förbehåller sig rätten att fylla ut vakanser direkt eller via kval.  Ett kvalspel avgörs med förenklade Europacupregler med ett hemma- och ett bortamöte. Mål på bortaplan räknas inte dubbelt. Skulle det vara oavgjort totalt i poäng och antal mål efter andra matchen ska 10 minuter sudden death spelas. Därefter straffar enligt Regelhandboken.     

Matchprotokoll 
I samtliga serier ska laguppställningen för bortalaget vara inlagd i IBIS senast 24 timmar innan matchstart.   

Sekretariatet ska i god tid före matchstart lämna ut matchprotokoll för kontroll och eventuell komplettering/ korrigering. Detta för att kontrollera att laguppställning i IBIS är korrekt.    

Protokollförare ska kontrollera att protokollet/IBIS innehåller maximalt 20 spelare och 5 ledare, samt att lagkapten och målvakt/er är markerad. Protokollet ska innan matchstart ha undertecknats av respektive lagledare. Samtliga ledare som befinner sig i båset ska inneha en giltig ledarlicens.   

Under matchen ska protokoll och liverapportering (IBIS) föras. I protokoll och IBIS noteras period och tid för händelser. Händelser som noteras är mål (genom målskytt och passningsläggare), straffslag, timeout, utvisning (utvisad spelares/ledares nummer (L1-L5)) samt utvisningskod. Protokollföraren ska endast notera uppgifter meddelade från domaren.   

Protokollföraren ska omedelbart efter uppgift från domare kontrollera att spelare finns noterad på matchprotokollet och ge klartecken till domare.   

Sekretariat ska efter match tydligt fylla i matchresultat, total publik, protokollförares telefon under dagtid, protokollförarens underskrift samt namnförtydligande på protokollet som en bekräftelse på dess riktighet. Sekretariat ska även se till så att domarna skriver under protokollet och tar med sig detta från matchen.     

Rapportering av matchresultat 
Samtliga matcher i serierna Damer Div 2, Damer Div 3, Herrar Div 4 och Herrar Div 4 ungdom ska liverapporteras (händelserapportering) i IBIS. Särskilda direktiv för detta gäller. Förening som missköter liverapportering åläggs fastställd administrativ merkostnad.           


SERIEKRAV RÖD NIVÅ    

Ålder på spelare som spelar på röd nivå är 12-16 år.   

Flickor Röd 1 
Födda 2004 eller senare 
Generell dispens för två (2) överåriga, födda 2003.   

Flickor Röd 2    
Födda 2005 eller senare  
Generell dispens för två (2) överåriga, födda 2004.   

Flickor Röd 3 
Födda 2006 eller senare  
Generell dispens för två (2) spelare födda 2005.   

Flickor Röd 4 
Födda 2007 eller senare  
Generell dispens för två (2) spelare födda 2006.     

Pojkar Röd 1  
Födda 2004 eller senare 
Generell dispens för två (2) överåriga, födda 2003.   

Pojkar Röd 2-3  
Födda 2005 eller senare  
Generell dispens för två (2) överåriga, födda 2004.   

Pojkar Röd 4-7  
Födda 2006 eller senare  
Generell dispens för två (2) spelare födda 2005.   

Pojkar Röd 8-10
Födda 2007 eller senare  
Generell dispens för två (2) spelare födda 2006.       

Förutsättningar åldersstruktur
Lag som har blandad åldersstruktur kan klassas in av Hallands Innebandyförbund och undantas dispensregler. Dessa lag markeras i spelschema med sin åldersstruktur, t ex IBK Dispens 02-04 och en *.    

Målvakten får vara ett år äldre än serien målvakten deltager i, utan att ansöka om dispens.   

Gällande dispens för överårig målvakt innebär: 
1. Överårig målvakt får under inga omständigheter bli utespelare under matchen. 
2. Finns det målvakt i aktuell åldersgrupp ska denna spelare alltid ha platsen i mål. 
3. Finns yngre målvakt i föreningen ska denne spelare få chansen att stå i den äldre serien. 

Matchspel
Match spelas med 5 utespelare och målvakt. 
Planstorlek 20 meter x 40 meter (dispens kan ges för minsta måtten 18 meter x 36 meter).  Ordinarie målbur ska användas. 

Matchtid 
Matchtiden i Röd 1 är 3 x 20 minuter (rullande speltid), med de tre sista minuterna som effektiv speltid.   

Matchtiden i övriga Röda matcher är 3 x 15 minuter (rullande speltid), med de tre sista minuterna som effektiv speltid.    

Periodvila är alltid 5 minuter. 

Tid på plan för uppvärmning är minst 10 minuter.   

Samtliga matcher i Hallands Innebandyförbunds seriesystem ska, i största möjligaste mån, startas inom tiderna;   
Måndag – Fredag, 18.00–20.00 
Lördag och Söndag, 09.00–18.00  

Innan match
Senast 24 timmar innan match ska bortalag ha lagt in sin laguppställning i IBIS.    

Förening som ställer upp med lag i samma serie har rätt att avstå inbördes möte, detta meddelas minst en vecka innan tänkt spelomgång. Då tilldelas båda lagen 0 poäng och målskillnaden 0-0.     

Spelare 
Spelare som deltager i spel på röd nivå ska vara kopplade till det lag de representerar i IBIS och inneha individuell licens. Flickor får fritt deltaga i pojklagsmatcher utan dispens.   

Glasögon ska alltid användas av spelare på röd nivå.   

Spelare får fritt flytta mellan lag i föreningen.   

Det är tillåtet för lag på röd nivå att spelare markerad som målvakt, även får delta som utespelare i samma match. Detta gäller inte de målvakter som är överåriga. Byte av målvakt får endast ske i periodpaus såvida inte målvakten skadats eller blivit utvisad. Den nya målvakten ska markeras i matchprotokollet.      

Ledare 
Vid match på röd nivå ska samtliga ledare i båset inneha giltig ledarlicens. Om ledaren innehar giltig ledarlicens framgår det i IBIS och skrivs ut på matchprotokollet.    

Ledare som innan/under/efter match missköter sig får en anmärkning. Vid en eventuell andra anmärkning kan ledare få ledarlicens indragen. Tävlingskommittén tar beslut om hur länge eventuell indragning ska pågå efter inkommen rapport. En förening som fått en eller flera ledarlicenser indragna kan kallas till särskild utbildning genomförd av Hallands Innebandyförbund.     

Spelschema 
Det är alltid hemmalaget som är arrangerande lag vid seriematch. På www.hallandsibf.se hittar du aktuellt spelschema, håll dig uppdaterad eftersom spelschemat kan ändras under säsongen.   Innan seriematch på röd nivå 

Arrangerande lag ska:    
• Tillsätta domare i de matcher som döms av Föreningsdomare.  
• Bemanna sekretariat med minst 2 personer.  
• Skriva ut och ta med matchprotokoll till matchen. 
• Se till att det finns uppvärmningsbollar, varje lag har rätt till 20 bollar. 
• Bygg sargen i rätt storlek och upprätta sekretariatet. 
• Kom i tid så att det gästande laget blir välkomnat.  
• Protokollförare ska kontrollera att protokollet/IBIS innehåller maximalt 20 spelare och 5 ledare och har undertecknats av respektive lagledare, samt att lagkaptenen och målvakt/er är markerad.      

Liverapportering under seriematch på röd nivå 
Arrangerande lag ansvarar för att matcher liverapporteras i serierna Flickor Röd 1 och 2, samt Pojkar Röd 1, 2 och 3. Övriga serier är låsta för händelserapportering.     

Efter seriematch på röd nivå 
Arrangerande lag ansvarar för att sekretariat under/efter match fyller i händelser på matchprotokollet, matchresultat, total publik, protokollförares telefon på dagtid, protokollförarens underskrift samt namnförtydligande på protokollet som en bekräftelse på dess riktighet.   

Sekretariatet ska se till att domarna skriver under protokollet.   

Vid matcher där domare tillsatts av Hallands Innebandyförbund ska domarna ersättas med kontant betalning, Swish eller enligt de direktiv som gäller för bankbetalning.     

Protokoll 
De domare som tillsätts av Hallands Innebandyförbund ansvarar för att matchprotokoll och eventuella övriga rapporter insänds till Hallands Innebandyförbund, Härdgatan 23, 432 32 Varberg, alternativt mailas till protokoll@hallandsibf.se. Protokoll ska vara Hallands Innebandyförbund tillhanda senast tre dagar efter genomförd match.   

När domare tillsatts av föreningen är det föreningens ansvar att matchprotokoll och eventuella rapporter insänds till Hallands Innebandyförbund, Härdgatan 23, 432 32 Varberg, alternativt mailas till protokoll@hallandsibf.se. Protokoll ska vara Hallands Innebandyförbund tillhanda senast tre dagar efter genomförd match.   

Resultatrapport 
I de matcher som inte liverapporterats är det hemmalaget som ansvarar för att rapportera in resultat i IBIS eller via telefon 08-51 90 91 92, senast 24 timmar efter avslutad match.     

Klassificering/Omlottning 
Under hösten har lagen placerats in efter föregående säsongs placeringar. Nya lag har i samråd med förening placerats i lämplig serie.

Flickserierna kommer efter hösten delas upp i fyra serier, där de bäst placerade lagen (1-3) i serierna flyttas upp en nivå. De nya serierna (våren) spelar enkelmöte eller dubbelmöte beroende på antal lag efter omlottning och i Flickor Röd 1 spelas även ett slutspel mellan lag placerade 1-4.   

Pojkserierna kommer efter hösten delas upp i nya serier, där de bäst placerade lagen (1-3) i serierna flyttas upp en nivå. De nya serierna (våren) spelar enkelmöte eller dubbelmöte beroende på antal lag efter omlottning och i Pojkar Röd 1 spelas även ett slutspel mellan lag placerade 1-4.           

 

SERIEKRAV BLÅ NIVÅ – SAMMANDRAG

Ålder på spelare som spelar på blå nivå är 9-12 år.   

Sammandrag på blå nivå 
Svår födda 2008 eller yngre 
Medel födda 2009 eller yngre 
Lätt födda 2010 eller yngre     

Förutsättningar åldersstruktur
Lag som har blandad åldersstruktur kan klassas in av Hallands Innebandyförbund och undantas dispensregler. Dessa lag markeras i spelschema med sin åldersstruktur, t ex IBK Dispens 07-11 och en *.  

Matchspel
Match spelas med 5 utespelare och målvakt. 

Planstorlek 15 meter x 30 meter (högsta nivån på mått 18 meter x 36 meter).  
Blå nivå svår spelar på fullplan, 20 meter x 40 meter.   
Juniormål ska användas (90x120).

Målvaktsområde får tejpas upp, med tejp som är godkänd av hallägaren. Blå nivå svår spelar med ordinarie mål. 

Det är tillåtet för lag på blå nivå att spelare markerad som målvakt, även får deltaga som utespelare i samma match. Detta gäller inte de målvakter som är överåriga. Byte av målvakt får endast ske i periodpaus såvida inte målvakten skadats. Den nya målvakten ska markeras i matchprotokollet.  

Resultat får inte visas i hallen under match eller publiceras på hemsidor/sociala medier. 

Matchtid
Matchtiden är 3 x 15 minuter (rullande speltid). 

Spelare 
Spelare som deltager i spel på blå nivå ska vara kopplade till det lag de representerar i IBIS och inneha individuell licens. Flickor får fritt deltaga i pojkmatcher utan dispens.   

Glasögon ska alltid användas av spelare på blå nivå.   

Spelare får fritt flytta mellan lag i föreningen.   

Överårig spelare (född 2007) kan godkännas för spel, men då måste föreningen ansöka om dispens genom att fylla i en dispensansökan via hemsidan. 

Ledare 
Vid match på blå nivå ska samtliga ledare i båset inneha giltig ledarlicens. Om ledaren innehar giltig ledarlicens framgår det i IBIS och skrivs ut på matchprotokollet.    

Ledare som innan/under/efter match missköter sig får en anmärkning. Vid en eventuell andra anmärkning kan ledare få ledarlicens indragen. Tävlingskommittén tar beslut om hur länge eventuell indragning ska pågå efter inkommen rapport. En förening som fått en eller flera ledarlicenser indragna kan kallas till särskild utbildning genomförd av Hallands Innebandyförbund.      

Spelschema 
På www.hallandsibf.se finns aktuellt spelschema, var alltid uppdaterad eftersom spelschemat kan ändras under säsong. Uteblivet deltagande vid sammandrag måste meddelas via mail till halland@innebandy.se, senast en vecka innan utsatt speldatum. Föreningen erläggs då en administrativ avgift.    

Innan Sammandrag på blå nivå 
Arrangerande lag ska:    
• Bjuda in alla lag som ingår i Sammandraget en vecka innan. 
• Tillsätta domare, matcherna döms av Matchledare (2 stycken). 
• Senast 24 timmar innan Sammandraget ska bortalagen lagt in sin laguppställning i IBIS. 
• Skriva ut och ta med matchprotokoll till samtliga matcher som spelas i Sammandraget. 
• Se till att det finns uppvärmningsbollar, varje lag har rätt till 20 bollar. 
• Bygg sargen i rätt storlek, eventuellt tejpa upp målvaktsområde och upprätta sekretariat. 
• Bemanna sekretariat med minst 2 personer.  
• Kom i tid så att de gästande lagen blir välkomnade.   

Under Sammandrag på blå nivå 
Matcher i Sammandrag på nivå blå nivå spelas 3 x 15 minuter. Tiden stoppas vid mål, utvisning och timeout. Sammandrag får genomföras med västar.    

Sammandrag spelas alltid med rullande tid, dvs. inga 3 effektiva minuter i sista perioden.    

Sammandrag spelas med något förenklade regler. På blå nivå tillämpas frislag i stället för utvisning vid flera situationer. Domarna förklarar för spelarna vad som är rätt  och hjälper under matchspelet till att utbilda spelarna. Döms utvisning sitter spelaren av denna utvisning på bänken med sina lagkamrater och ledaren ansvarar för att spelaren inte återgår i spel innan två minuter gått. Laget fortsätter att spela med 5 spelare på planen.   

Se till att ha en bra dialog mellan ledare och domare under matchspelet. Stötta varandra och var där för spelarnas bästa.   

På blå nivå fyller sekretariatet inte i målgörare utan skriver bara in matchresultatet på protokollet. Glöm inte att domarna ska skriva under protokollet.     

Efter Sammandrag på blå nivå 
Arrangerande lag ansvarar för att:   
• Protokollen skickas in till Hallands Innebandyförbund, Härdgatan 23, 432 32 Varberg eller protokoll@hallandsibf.se.
• Rapporterar till Hallands Innebandyförbund om något lag inte kommit till Sammandraget, eller om deltagande lag på något sätt misskött sig under Sammandraget. 

 

SERIEKRAV GRÖN NIVÅ – SAMMANDRAG   

Ålder på spelare som spelar på grön nivå är 6-9 år.   

Sammandrag på grön nivå 
Svår födda 2011
Lätt födda 2012  

Förutsättningar åldersstruktur
Lag som har blandad åldersstruktur kan klassas in av Hallands Innebandyförbund och undantas dispensregler. Dessa lag markeras i spelschema med sin åldersstruktur, t ex IBK Dispens och 10-14 en *.  

Matchspel
Match spelas med 3 utespelare och målvakt eller 3 utespelare utan målvakt (anges på spelschemat). 
Planstorlek 10 meter x 20 meter (högsta nivån på mått 12 meter x 22 meter).   
Juniormål (90x120) ska användas vid spel med målvakt. Vid spel utan målvakt, används den lilla målburen. Målvaktsområde får tejpas upp, med tejp som är godkänd av hallägaren.   

Det är tillåtet för lag på grön nivå att spelare som markerats som målvakt, även får deltaga som utespelare i samma match. Byte av målvakt får endast ske vid de byten som domaren blåser av för, såvida inte målvakten skadats. Den nya målvakten ska markeras i matchprotokollet. Överårig målvakt får ej deltaga som utespelare.   

När målvakten har bollen ska samtliga spelare i motståndarlaget backa hem till defensiv planhalva.   

För att flytta fokus till spelet, så godkänns enbart de mål som görs när spelare befinner sig på offensiv planhalva.  Om något lag leder matcher med 5 mål eller fler får det lag som ligger under spela med en extra utespelare tills matchen är oavgjord igen.  

Resultat får inte visas i hallen under match eller publiceras på hemsidor/sociala medier. 

Matchtid
Matchtiden är 1 x 15 minuter (rullande speltid), med avbrott för byten som sköts av domaren.   

Spelare 
Spelare som deltager i Sammandrag ska vara kopplade till det lag de representerar i IBIS och inneha en individuell licens. Flickor får spela i pojkmatcher utan dispens.   

Glasögon ska alltid användas av spelare på grön nivå.   

Spelare får fritt flytta mellan lag i föreningen.   

Överårig spelare (född 2010) kan godkännas för spel, men då måste föreningen ansöka om dispens genom att fylla i en dispensansökan via hemsidan.

Ledare 
Vid match på grön nivå ska samtliga ledare i båset inneha giltig ledarlicens. Om ledaren innehar giltig ledarlicens framgår det i IBIS och skrivs ut på matchprotokollet.    

Ledare som innan/under/efter match missköter sig får en anmärkning. Vid en eventuell andra anmärkning kan ledare få ledarlicens indragen. Tävlingskommittén tar beslut om hur länge eventuell indragning ska pågå efter inkommen rapport. En förening som fått en eller flera ledarlicenser indragna kan kallas till särskild utbildning genomförd av Hallands Innebandyförbund.     

Spelschema 
På www.hallandsibf.se finns aktuellt spelschema, var alltid uppdaterad eftersom spelschemat kan ändras under säsong. Uteblivet deltagande vid sammandrag måste meddelas via mail till halland@innebandy.se, senast en vecka innan utsatt speldatum. Föreningen erläggs då en administrativ avgift.    

Innan Sammandrag på grön nivå 
Arrangerande lag ska:    
• Bjuda in alla lag som ingår i Sammandraget en vecka innan. 
• Tillsätta två matchledare (minst en per spelplan). 
• Bemanna sekretariat med minst 2 personer.  
• Skriva ut, och ta med, deltagarprotokoll till alla lag som spelar i Sammandraget. 
• Bygg sargen i rätt storlek och upprätta sekretariatet. 
• Kom i tid så att de gästande lagen blir välkomnade.     

Under Sammandrag på grön nivå 
Matcher i Sammandrag på nivå grön nivå spelas 1 x 15 minuter. Tiden stoppas vid mål och byten (ungefär varannan minut).   

Sammandrag på grön nivå spelas med mycket förenklade regler. På grön nivå tillämpas frislag i stället för utvisning i ALLA situationer. Matchledaren förklarar för spelarna vad som är rätt och hjälper till att utbilda våra spelare.     

Se till att ha en bra dialog mellan ledare och matchledare, fråga matchledaren om något är oklart under matchen.   

På grön nivå fyller sekretariatet inte i målgörare eller matchresultat på deltagarprotokollet.     

Efter Sammandrag på grön nivå 
Arrangerande lag ansvarar för att:   
• Deltagarprotokollen skickas in till Hallands Innebandyförbund, Härdgatan 23, 432 32 Varberg eller protokoll@hallandsibf.se 
• Rapporterar till Hallands Innebandyförbund om något lag inte kommit till Sammandraget, eller om deltagande lag på något sätt misskött sig under Sammandraget.