Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2025 och Verksamhetsplan 2020/2021

Vision 2025
Innebandy för alla, tillsammans!

Verksamhetsidé 2025
Vi jobbar i en positiv anda, tillsammans med våra föreningar, för att utveckla innebandyn i Halland och dess tillväxt.
Vi erbjuder kunskap i verksamhetsfrågor och stöd i att utveckla föreningen på hemmaplan.
Vi driver projekt inom våra fokusområden, bevakar vår omvärld och innebandyns intressen. Vi representerar den halländska innebandyn i officiella sammanhang.

Övergripande fokusområden 2025
Den halländska innebandyns bidrag till det livslånga idrottandet sammanfattas i fyra fokusområden mot 2025.

Innebandyn i framtiden
Nya arbetsformer för ledare och modernt ledarskap, i en modern förening. Förenkla/Service genom tillgänglighet.
Vara innovativa för att attrahera unga.

Medansvar
Att arbeta för ansvar på alla nivåer och få delaktiga att känna ett medansvar. Detta gäller alla verksamma inom förbund och förening, såväl ledare (organisation och aktivitet) och spelare, som domare.

Nätverk
Aktivt jobba med utbildning för att sprida kunskap och skapa kontaktytor. Att arbeta tillsammans med andra förbund, distrikt och föreningar. Rekommenderad förening implementeras mer i verksamheten, hitta en form av utvärdering för rekommenderade föreningar.

Arrangera träffar (ordförande, tävling, domare, ledare, föreningar, styrelser, spelare och föräldrar).

Vårt ansvar
Att bedriva ett inkluderande arbete och vara delaktiga i projekt som kan röra samsyn med andra idrotter, integration eller skola.


Verksamhetsplan 2020/2021 och 2021/2022

Fokus ligger på att sprida ett budskap kring MEDANSVAR – förbund, förening, ledare, spelare, domare, föräldrar och publik – alla har ett ansvar att ge innebandyn bästa förutsättningarna.

Från Verksamhetsinriktningen mot 2025 har områden nedan valts ut som fokusområden under de två kommande säsongerna.

Ledarutveckling
Erbjuda den nationella utbildningen på lokal nivå.

Erbjuda ledare på äldre röd nivå, junior och senior tillfällen att utbilda sig, träffas i nätverk och dela kunskap. Syftet är att skapa förutsättningar och underlätta för ledare att ta steget vidare i sin ledarkarriär.

Nätverksträffar
Skapa förutsättningar för föreningar och dess aktiva till att mötas och utbyta erfarenheter. Stärka projektet Rekommenderad Förening genom uppföljning och fortsatt arbete.

Domare
Bygga upp en hållbar verksamhet kring domarkåren och dess utveckling, där förutsättningar för medansvar finns. Skapa en samlad bild av hur domare skall representera och agera inom den halländska innebandyn både innan, under och efter match.

Vårt ansvar
Att stötta föreningarna i nyrekrytering genom skolsamverkan, dels genom besök och aktiviteter i skolor, samt att ta fram ett bra material för att presentera innebandy i skolan.

Vårt ansvar är att skapa förutsättningar för att få fler i rörelse, därför erbjuds olika aktiviteter som prova på, 60+ och motionsinnebandy.